وسایل لازم :

آهنربای الکتریکی نوعی آهنربا  است که میدان مغناطیسی آن  توسط جریان الکتریکی یک منبع الکتریسیته مانند باطری  یا نظایر آن تولید می‌شود. زمانی که جریان قطع شود، میدان مغناطیسی نیز از بین می رود.
امروزه از آهنرباهای الکتریکی استفاده های فراوانی می شود، موتورها،بلندگوها، دستگاه‌های ام آر آی، ابزارهای علمی و دستگاه‌های جداساز مغناطیسی و همچنین آهنرباهای صنعتی در جرثقیل‌ها  برای بلند کردن و جابه جا کردن قطعه‌های سنگین آهن از جمله ی این وسایل اند.
شکل زیر یک آهنربای الکتریکی ساده را که از یک سیم پیچ با سیم روکش دار که به دور هسته آهنی پیچیده شده‌است را نشان می دهد
در آهن رباهای الکتریکی قدرت میدان مغناطیسی ایجاد شده به مقدار جریان الکتریسیته بستگی داردجابجا کردن قطعات بزرگ آهن بوسیله ی آهنرباهای الکتریکی صنعتی:


خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده است ، پیشکش ما نیز به او به کار بردن آن خلاقیت است