مهم نیست که کند جلو می روید، مهم این است که متوقف نمی شوید. (کنفوسیوس)