جهان ، کارگاه خلاقیت ماست. خلاقیت هرگز نمی‌میرد ، زیرا با فلسفه‌ی وجودی‌اش تضاد پیدا می کند ، اما ممکن است به حالت اغماء برود آنهم برای تمام عمر، پس باید هشیار ، دقیق و سریع بود چراکه ایده‌های ناب سوار بر ثانیه ها حرکت می کنند.