باید بیاموزیم که در مورد ایده‌های نوی خود صحبت کنیم ، ذهن خلاق همیشه با صدای بلند کار می‌کند.