خواهید دید که اساس بسیاری از سیستمهایی که در ظاهر پیچیده به نظر می رسند بسیار ساده تر از حد تصورات ماست. با اندکی مطالعه در مورد اساس کارکرد بسیاری از اسباب و لوازم اطراف خود و به خرج دادن اندکی خلاقیت می توانید از تجربه ساخت بسیاری از آنها لذت ببرید و آنرا با ما به اشتراک بگذارید.


بسیاری از اوقات این مهم است که در سیلان خلاقیت غوطه بخوریم و شناور باشیم. قرار نیست همه‌ی صدفها مروارید داشته باشند