محل برگزاری مسابقات:
سالن اندیشه ی هیات شطرنج استان فارس
مسابقات روبیک :

مسابقات پنتاگو :مسابقات جنگا :مسابقات اتللو :

اهدای جوایز :


تیم برگزار کننده :