2- پیدا کردن تعادل:

تعداد راههای پیش روی شما برای حل هوشمندانه یک مکعب روبیک محدود است، گرچه تعداد حالات ممکن به هم ریختگی یک مکعب روبیک را چیزی در حدود 43 Quintillion می دانند اما هر یک از این حالات بهم ریختگی را می توان با تعداد حرکات کمی به حالت اولیه باز گرداند.

حل کردن روبیک نیازمند انتخاب های هوشمندانه شما در حرکاتی است که به مکعب می دهید، شما می توانید ستون ها، ردیف ها و صفحات مختلف روبیک را بی هیچ برنامه مشخصی بچرخانید، اما شانس شما برای حل کردن روبیک از این طریق چیزی نزدیک به صفر است.


در زندگی واقعی نیز این رویکرد همان نتیجه را در بر خواهد داشت. زمانی که انتخاب های شما بر پایه امید یا شانس استوار باشد، شما به راحتی قدرت خود را در مدیریت کردن شرایط کنار گذاشته اید. پس تلاش کنید تا مسئولیت آنچه پیش آمده را بپذیرید و با تکیه بر توانایی های ذاتی خود زمام امور زندگی خود را در دست بگیرید.