1- انتخاب:

یک مکعب روبیک به هم ریخته سؤالات زیادی را در ذهن انسان به وجود می آورد. سؤالاتی با موضوع ترس، شک و عدم اعتماد به نفس و خودباوری. مکعب روبیک مرتب و در حقیقت به هم نریخته هم سؤال بر انگیز است. سؤالاتی درباره امکانات و احتمالات.

زمانی که روبیک شما حل شده است همه چیز خوب و مرتب به نظر می رسد. تفاوت بین یک روبیک به هم ریخته و یک روبیک حل شده تنها یک انتخاب است.


برای یک لحظه هم که شده به زندگی خود کمی فکر کنید. آیا می توانید تمام جزئیات را به خاطر بیاورید؟ تمام انتخاب هایی که منجر به تجربه آنچه که شما در آن به سر می برید شده اند؟ اگر جواب مثبت است پس شما تا به حال یک زندگی هوشمندانه و آگاهانه داشته اید. و تمام انتخاب هایی که از گذشته تا به امروز انجام داده اید آنقر مهم و با اهمیت بوده اند که تا کنون آنها را به خاطر دارید.به احتمال زیاد خواهید فهمید که تصمیمات قبلی شما تا چه اندازه به زندگی شما کمک کرده و مسیر زندگی شما را تغییر داده اند. احساس تعادل و آرامش در زندگی کنونی شما نتیجه تصمیمات هدفمند و هوشمندانه گذشته شماست. و به همین دلیل از گذشته خود ممنون خواهید شد چراکه سنگ بنای آنچه که شما را قادر ساخته است که تجربه خوبی از زندگی حال خود داشته باشید را در گذشته گذاشته اید.


اما از سوی دیگر اگر شما نتوانید تصمیماتی را که شما را به آنچه که امروز هستید مبدل ساخته، به خاطر بیاورید پس شما نسبتاً نا آگاهانه زندگی می کنید. جزئیات گذشته شما مبهم و تاریک خواهند بود زیرا انتخاب های شما کمتر تحت کنترل بوده اند. به جای اینکه قادر باشید به یک گذشته روشن نگاه کنید، تجربه های گذشته شما نسبتاً تار و گیج کننده به نظر خواهند رسید و نتیجه آن احساس عدم تعادلی است که باعث خواهد شد نسبت به آینده نا مطمئن و مردد باشید.

انتخابها در زندگی موجب نظم  یا هرج و مرج می شوند. آنها هم می توانند شما را به هم بریزند و هم اینکه مشکلات شما را حل کنند.


خب در حال حاضر زندگی خودتون را چگونه می بینید؟ آیا شما تحت کنترل انتخاب های خودتون هستند؟ یا اینکه با سؤالات ترسناکی در این مورد روبرو هستید؟ با تجربه ای که از زندگی کنونی خودتون دارید وضعیت تعادل درونی خودتون رو چطور می بینید؟ آیا انتخاب های شما آگاهانه بوده اند و شما در وضعیت تعادلید یا اینکه به مدد انتخابهای مبهم خودتون کما بیش نا متعادل هستید؟ آنچه مهم است اینکه امروز سنگ بنای آینده خودتون را می گذارید. به آینده فکر کنید و از امروز درست انتخاب کنید.