اعتقاد داشتن به اینکه قادرید خود را در حالت های مختلف و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی شرایطی که در آن قرار گرفته اید تغییر دهید، و باور اینکه پیدا کردن تعادل امکان پذیر است اولین گام های تبدیل شدن به یک انسان متعادل می باشند. 


حتی زمانی که احساس ترس و ناامیدی می کنید به این نکته توجه داشته باشید که هر چیزی در زندگی شما می تواند ترسناک باشد. پس بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که مشکلات را کنار بگذارید و خود را فریب دهید که می توانید از مشکلات فرار کنید. اما واقعیت این است که هرگز نمی توانید از این روش خود را فریب دهید. شما به سادگی نمی توانید از مشکلات طفره روید، نمی توانید حقیقت را انکار کنید سر خود را مانند کبک به زیر برف فرو ببرید و انتظار تغییر در زندگی داشته باشید. هر تجربه ای در زندگی بلافاصله به قسمتی از حافظه شما مبدل می شود و متعاقباً بخش غیر قابل انکاری از آنچه که هستید را تشکیل می دهد. به بیانی دیگر هر آنچه را که در زندگی تجربه می کنید در ضمیر ناخودآگاه شما باقی خواهند ماند تا زمانی که بصورت رفتارهای ارادی از شما بروز نماید بنابراین هیچ راه گریزی از قبول واقعیت وجود خودتان ندارید.پذیرش خود بعنوان یک حقیقت یعنی اینکه به حقیقت وجود خودتان اقرار کنید و این نیازمند یک نگرش عمیق و اساسی در وجود خودتان است و این یعنی تقابل درست با حقیقت آنچه که هستید. در این حالت دیگر از موقعیتهایی که در آن قرار می گیرید فرار نمی کنید چرا که شما دیگر این روش را برای مقابله با مشکلات نمی پسندید. این یعنی قبول مسئولیت اعمالی که انجام می دهید و متوجه هستید که این همان آشی است که خودتان برای خودتان پخته اید.

زمانی که شما حقیقت وجود خودتان را پذیرفتید دیگر با آن به مقابله بر نمی خیزید و از آن شکایتی نمی کنید. تمام آنچه انجام می دهید قبول آن بعنوان راه درست است.

 
قبول حقیقت اولین گام محکم برای رسیدن به تعادل داخلی است، چرا که به شما اجازه می دهد تا با آگاهی از اینکه چه مشکلاتی پیش روی خود دارید، آرامش داشته باشید ولو اینکه هنوز راه حل مناسبی برای تقابل با آن مشکلات نیافته باشید. تنها مکان برای شروع که به شما اجازه می دهد بهترتصمیم گیری نمائید. با پذیرش حقیقت موقعیتی که در آن قرار گرفته اید، احساس بهتری درباره خودتان خواهید داشت چراکه فوراً به شما حس کنترلی می دهد که باعث می شود احساس تعادل بیشتری کنید حتی زمانی که زندگی شما هنوز هم کاملاً بهم ریخته باشد.

زمانی که به این خود باوری رسیدید گام بعدی برای رسیدن به تعادل یافتن دیدگاه درست و تنظیم اهداف روشن است...

ادامه دارد...