3- برای یافتن راه حل ها، نگاه تان به درون باشد نه به بیرون

حتی زمانی که کسی راه حل مکعب روبیک را به شما نشان می دهد، هنوز امکان اینکه نتوانید راه حل را به درستی بکار ببندید و مکعب را حل نمایید وجود دارد.

در مشکلات نیز اگر نگاه شما به بیرون باشد، حتی آن هنگام که دیگران راه حل را بطور دقیق به شما نشان دهند، شما ممکن است نتوانید خود را در موقعیتی قرار دهید که که احساس آرامش نمایید. دیگران شاید بتوانند مسیر را به شما نشان دهند اما کمی جلوتر در مسیر، قطعا با مشکلات و موانعی روبرو خواهید شد که از پس آن بر نخواهید آمد.


آنها تنها می توانند مسیری را که خود قبلا پیموده اند به شما نشان دهند و از تجربه های خود در مورد آن مسیر بخصوص صحبت کنند. پس اگر تصمیم گرفتید تا مسیرهای میانبر را انتخاب کنید و یا فریفته وجود راه های سریع و آسان برای رسیدن به زندگی بهتر هستید و در بیرون از خود بدنبال آن می گردید، بدانید که هنوز راه خود را نیافته اید. و آنگاه که چنین چیزی رخ دهد، تنها راه تحقق بخشیدن به اولین مرحله افزایش تعادل درونی، قبول کردن حقیقت خودتان و اعتماد به نفس است.